Obory činnosti statické kanceláře

Projektování staveb

Betonové a zděné konstrukce

 • Návrhy a posouzení monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí
 • Návrhy a posouzení monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí z předpjatého betonu
 • Návrhy a posouzení zděných konstrukcí a kleneb
 • Zajištění diagnostiky existujících konstrukcí
 • Návrhy sanace a zesilování betonových a zděných konstrukcí optimalizace návrhů s ohledem na ekonomiku a spolehlivost
 • Statické výpočty konstrukcí s ohledem na účinky požáru
 • Statické výpočty zatížitelnosti lávek pro pěší a mostů

Zakládání staveb a geotechnika

 • Sanace a statické zajištění skalních masivů
 • Návrh a optimalizace plošného a hlubinného způsobu založení
 • Speciální způsoby založení liniových a pozemních staveb (vrtané mikropiloty, vrtané, beraněné a předrážené piloty)
 • Návrhy a posouzení dynamicky namáhaných základů
 • Zlepšování únosnosti základových zemin
 • Sanace a zvýšení únosnosti existujících základových konstrukcí
 • Opěrné zdi tradiční, pilotové, hřebíkované, gabióny, …
 • Speciální pažící konstrukce (ocelové pažení s rozpěrným systémem, pilotové stěny, hřebíkované stěny)

Ocelové a ocelobetonové konstrukce

 • Návrhy ocelových a ocelobetonových konstrukcí
 • Přepočty existujících ocelových konstrukcí, návrhy sanace a zesílení
 • Statické, dynamické a stabilitní posudky (komíny, stožáry, věže, plošiny, skořepiny)
 • Statické výpočty konstrukcí s ohledem na účinky požáru
 • Statické výpočty zatížitelnosti lávek pro pěší a mostů

Dřevěné konstrukce

Technická pomoc při mimořádných událostech

 • Při požárech
 • Při povodních
 • Při náhlých zřícení objektu

Autorský dozor statika

 • Autorským dozorem se obvykle označuje činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení stavby nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby
 • Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou obvykle předmětem zápisu do stavebního deníku
 • Působnost autorského dozoru se vztahuje již na fázi realizační přípravy projektu (zpracování realizační dokumentace projektu) a souvisí jak s fází realizace projektu, tak s fází vyzkoušení a průkazů
 • Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy se stavebníkem obvykle osobou, která zpracovala příslušnou část dokumentace projektu
 • Na významných, technicky a architektonicky složitých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný, podle potřeby
 • Zdroj: http://www.ckait.cz/content/autorsky-dozor-projektanta